Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

Kommentar: Detta meddelande skickades ursprungligen som ett börsmeddelande mot finska Main Market. På grund av tekniska problem skickas detta ut till er separat. Det ursprungliga meddelandet skickades som börsmeddelande 6 april 2016 kl. 14:00 CEST. Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2015 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend (utdelning) Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen dividend för räkenskapsåret 2015 utdelas. Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom återbäring av kapital Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att 0,30 euro per aktie utdelas till aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital på basis av den balansräkning per den 31 december 2015 som fastställts av bolagsstämman. Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen den 8 april 2016 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden AB-registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer återbäringen av kapital till ägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister. Kapitalåterbäringen betalas den 19 april 2016. Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelseledamöterna förblir oförändrade med undantag av styrelsens viceordförandes årsarvode, som höjs. Styrelsens ordförande erhåller 80 000 euro i årsarvode, styrelsens viceordförande 50 000 (tidigare 40 000) euro och de övriga styrelseledamöterna 40 000 euro. Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro. Ersättningskommitténs ordförande erhåller 6 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 3 000 euro. Valberedningens ordförandes årsarvode är 6 000 euro och de övriga medlemmarnas årsarvode 3 000 euro. Ersättning för resekostnader utgå i enlighet med bolagets resepolicy. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter utökas till sju. Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund och Peter Seligson omväljs. Till nya ledamöter valdes styrelsen Anna Ohlsson-Leijon och Mats Lindstrand. Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Styrelsemedlemmarnas CV:n finns till påseende på www.munksjo.com. Ändring av valberedningens arbetsordning Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att dess arbetsordning ändras närmast som en följd av att den nya finska bolagsstyrningskoden trädde i kraft den 1 januari 2016. Valberedningens arbetsordning ändras genom att man lägger till (i) en rätt för förvaltarregistrerade aktieägare att kunna beaktas då valberedningen utses, (ii) en ny uppgift för valberedningen att inkludera en rekommendation i sitt förslag av styrelseledamöter gällande vem som ska utses till styrelsens ordförande, (iii) en ny uppgift för valberedningen att redogöra för sina mångfaldsprinciper, (iv) en rätt för valberedningen att avgöra vilka kunskaper och kompetenser som erfordras av styrelsens ledamöter vid varje enskilt tillfälle, genom att från arbetsordningen avlägsna den lista över de kunskaper och kompetenser som ska innehas av styrelsens ledamöter och (v) en rätt för valberedningen att erhålla information om de faktorer som påverkar bedömningen av styrelseledamöternas oberoende. I samband med detta gjordes vissa ändringar av främst teknisk natur. Val av revisor och beslut om revisorns arvode Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att återvälja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till huvudansvarig revisor. Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag vidare att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning. Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor: Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpsdagen gällande börskurs. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas äganderätt. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående avyttring av egna aktier. Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Bolagsstämmohandlingar Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.munksjo.com/bolagsstamma senast den 20 april 2016. Beslut av styrelsens konstituerande möte Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valde Munksjö Oyj:s styrelse Peter Seligson till ordförande och Elisabeth Salander Björklund till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta utskott, revisionskommittén och ersättningskommittén. Styrelsen valde inom sig Elisabet Salander Björklund (ordförande), Sebastian Bondestam och Anna Ohlsson-Leijon till medlemmar av revisionskommittén. Medlemmar av ersättningskommittén är Peter Seligson (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Hannele Jakosuo-Jansson. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 70 323 10 32 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 72 703 63 36 Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.