Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2016: En klart förbättrad rörelsemarginal

MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 27 april 2016 kl. 07.30 CEST Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2016: En klart förbättrad rörelsemarginal Centralt för första kvartalet 2016 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 288,0 (280,2). - EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 31,0 (26,5) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 10,8% (9,5%). Det fanns inga poster av engångskaraktär under rapporteringsperioden eller under motsvarande period föregående år. - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 16,3 (13,2) och periodens resultat till MEUR 6,3 (9,7). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,12 (0,19). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 3,6 (-4,6). NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2015 Nettoomsättning 288,0 280,2 +3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,8 9,5 8,3 EBITDA 31,0 26,5 +17% 86,3 EBITDA-marginal, % 10,8 9,5 7,6 Rörelseresultat (just.*) 16,3 13,2 +23% 40,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 5,7 4,7 3,5 Rörelseresultat 16,3 13,2 +23% 32,7 Rörelsemarginal, % 5,7 4,7 2,9 Periodens resultat 6,3 9,7 -35% 22,8 Resultat per aktie, EUR 0,12 0,19 -36% 0,44 Räntebärande nettoskuld 234,4 241,1 -3% 227,4 * Justerat för poster av engångskaraktär Siffror inom parentes avser motsvarande period 2015 om inte annat anges. Denna finansiella rapport är oreviderad. Den publiceras på svenska, finska och engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den svenska versionen gälla. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström ”Vi hade en bra start på året, då de genomförda prishöjningarna fick förväntat full effekt från det första kvartalet och framåt, och vi har nu överbryggat det gap som orsakades av stigande massapriser under 2015. Marknadsefterfrågan låg kvar på en stabil nivå under första kvartalet 2016. De förbättrade volymerna under första kvartalet beror i huvudsak på högre leveranser av specialpappersmassa, eftersom vi under förra årets första kvartal byggde upp lager av specialpappersmassa för att säkerställa servicenivån vid underhållsstoppet under det andra kvartalet. Den förbättrade lönsamheten är ett resultat av såväl våra egna planerade åtgärder för att förbättra lönsamheten som mer gynnsamma insatskostnader. EBITDA-resultatet är det högsta i bolagets historia för ett enskilt kvartal och utgör en bra grund för det fortsatta åtgärdsarbetet med att uppnå vårt lönsamhetsmål, en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av året. Vi fortsätter att fokusera på att erbjuda kunderna mervärdeslösningar, och har kunnat stärka ledande positioner inom våra nischade specialpapperssegment.” Framtidsutsikter Efterfrågeutsikterna avseende Munksjös specialpappersprodukter förväntas under 2016 vara stabila och spegla säsongsmönstret. EBITDA-marginalen 2016 förväntas förbättras jämfört med 2015 drivet av den pågående planen för att förbättra lönsamheten och som omfattar ökad operativ effektivitet, lönsam tillväxt, ledande produkt- och servicekvalitet samt att nyttja positionen som marknads- och innovationsledande. De årliga underhålls- och semesterstoppen under andra och tredje kvartalen, samt stoppen i slutet av 2016, förväntas att följa säsongsmönstret och att genomföras i ungefär samma omfattning som under 2015. Nästa underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i Aspa, Sverige, kommer att genomföras under september 2016 och därigenom påverka det finansiella resultatet för tredje kvartalet. Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2016 förväntas uppgå till MEUR 35–40. Lönsamhetsmålet ska uppnås i slutet av 2016 Munksjös lönsamhetsmål är att uppnå en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av 2016. De drivande faktorerna för att förbättra lönsamheten omfattar fortsatt operativ effektivitet, lönsam tillväxt, ledande produkt- och servicekvalitet samt att nyttja positionen som marknads- och innovationsledande. De flesta planerade åtgärderna inom operativ effektivitet rör justering av kostnadsstrukturen. EBITDA-målen för respektive affärsområde är; 15-16 procent för Decor, 12-13 procent för Release Liners, 15-16 procent för Industrial Applications och 9-10 procent för Graphics and Packaging. Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden Beslut fattade vid den ordinarie bolagsstämman 2016, däribland en kapitalåterbäring på 0,30 euro per aktie från fonden för inbetalt fritt eget kapital, och styrelsens konstituerande möte. Munksjökoncernen jan-mar jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2015 Nettoomsättning 288,0 280,2 +3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,8 9,5 8,3 EBITDA 31,0 26,5 +17% 86,3 EBITDA-marginal, % 10,8 9,5 7,6 Rörelseresultat (just.*) 16,3 13,2 +23% 40,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 5,7 4,7 3,5 Rörelseresultat 16,3 13,2 +23% 32,7 Rörelsemarginal, % 5,7 4,7 2,9 Periodens resultat 6,3 9,7 -35% 22,8 Investeringar 9,9 8,9 +11% 39,8 Medeltal anställda, FTE 2 732 2 755 -1% 2 774 * Justerat för poster av engångskaraktär Första kvartalet 2016 - Koncernens totala leveransvolymer ökade, främst som ett resultat av högre massaleveranser. Under motsvarande period förra året byggde produktionsanläggningen för specialpappersmassa upp lager för att säkerställa servicenivån under underhållsstoppet. - Nettoomsättningen ökade till MEUR 288,0 (280,2), då högre volymer kompenserade för det lägre snittpriset, drivet av ett lägre försäljningspris för långfibrig specialpappersmassa. - EBITDA-resultatet ökade till MEUR 31,0 (26,5) med en EBITDA-marginal på 10,8 % (9,5 %). Det fanns inga engångsposter under rapporteringsperioden eller under motsvarande period föregående år. Lönsamhetsförbättringen berodde huvudsakligen på lägre rörliga kostnader som en följd av lägre pris på energi och råvaror samt åtgärder knutna till planen för att nå lönsamhetsmålet. Valutasäkringsförluster om MEUR 0,1 (2,4) bokades i segmentet Övrigt. - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 16,3 (13,2) och periodens resultat till MEUR 6,3 (9,7). - Under rapporteringsperioden uppgick valutasäkringsresultatet, som påverkar rörelseresultatet, till MEUR -0,1 (-2,4). Växlingsförluster på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 2,6 (vinst på 5,5) och bokades i finansiella poster. Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 27 april 2016 kl. 10.00 CEST (11.00 EEST) på restaurang Savoy (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar. Detaljer för webb- och telefonkonferensen: Telefonnummer i Sverige: +46(0)8 5065 3936 Telefonnummer i Finland: +358(0)9 6937 9590 Konferensens kod: 4697677 Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_0427_q1 Kommande finansiella rapporter Den fullständiga IR-kalendern är tillgänglig på investerarsidorna på www.munksjo.com. Munksjös nästa finansiella rapport är delårsrapporten för januari-juni 2016, som publiceras onsdagen den 27 juli 2016. Munksjö publicerar alla finansiella resultatrapporter på engelska, finska och svenska och de finns tillgängliga på www.munksjo.com efter publiceringen. Munksjö tillämpar en 21 dagar lång tyst period före varje publicering av ett finansiellt resultat. Årsredovisningen för 2015 publicerades på www.munksjo.com den 9 mars 2016 och innehåller bokslutet för 2015, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. Årsredovisningen, bolagsstyrningsrapporten samt en ersättningsförklaring finns tillgängliga som separata dokument på www.munksjo.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.