Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2017: Bra start för det sammanslagna bolaget med ett starkt kvartalsresultat

AHLSTROM-MUNKSJÖ HALVÅRSRAPPORT, 25 JULI, 2017 KL. 12:15 CEST Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s halvårsrapport januari-juni 2017. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (http://www.ahlstrom-munksjo.com/swe).   I denna halvårsrapport för 2017 presenteras siffrorna för januari-juni 2017 samt alla jämförelsetal på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om den hade slutförts i början av 2015. Endast siffrorna för perioden april–juni 2017 redovisas enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Bilagan inklusive den oreviderade koncernredovisningen har upprättats enligt IFRS. April-juni 2017 jämfört med april-juni 2016 ·  Nettoomsättning MEUR 576,9 (MEUR 561,0), vilket motsvarar en ökning på 2,8%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 1,8% vid oförändrade valutakurser. ·  Jämförbar EBITDA MEUR 77,4 (MEUR 77,3), vilket motsvarar 13,4% (13,8%) av nettoomsättningen ·  EBITDA* MEUR 75,0 (MEUR 76,0) ·  Rörelseresultat* MEUR 43,3 (MEUR 42,5) ·  Nettoresultat* MEUR 27,5 (MEUR 23,7) ·  Resultat per aktie* EUR 0,28 (EUR 0,25) ·  Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster EUR 0,39 (EUR 0,25) ·  Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 41,2 (MEUR 89,1) Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016 ·  Nettoomsättning MEUR 1 143,8 (MEUR 1 096,9), vilket motsvarar en ökning på 4,3%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 2,7% vid oförändrade valutakurser. ·  Jämförbar EBITDA MEUR 156,8 (MEUR 137,2), vilket motsvarar 13,7% (12,5%) av nettoomsättningen ·  EBITDA* MEUR 150,5 (MEUR 111,6) ·  Rörelseresultat* MEUR 86,2 (MEUR 43,1) ·  Nettoresultat* MEUR 51,7 (MEUR 13,3) ·  Resultat per aktie* EUR 0,54 (EUR 0,14) ·  Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster EUR 0,64 (EUR 0,33) ·  Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 84,1 (MEUR 84,5) Väsentliga händelser · Samgåendet mellan Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj slutfördes den 1 april 2017 ·  Bolaget löste in hybridobligationen om MEUR 100 med en fast årlig räntesats om 7,875% och emitterade en obligation om MEUR 250 med en fast årlig kupong på 1,875% som del av ett finansieringspaket med syfte att sänka finansieringskostnaderna. Vidare erbjöds innehavare av obligationen om MEUR 100 med en fast årlig kupong på 4,125% och förfall under 2019 möjligheten att sälja innehavet. Totalt återköptes MEUR 89,2. Nyckeltal MEUR KV2 KV2 FÖRÄNDR JAN JAN FÖRÄNDR HELÅR 2017 2016 % -JUN -JUN % 2016 2017 2016 Nettoomsättning 576,9 561,0 2,8% 1 143, 1 096, 4,3% 2 147, 8 9 9 Jämförbar EBITDA 77,4 77,3 0,2% 156,8 137,2 14,3% 268,7 Jämförbar   EBITDA 13,4 13,8 13,7 12,5 12,5 -marginal, % EBITDA* 75,0 76,0 -1,3% 150,5 111,6 34,9% 239,9 Rörelseresultat* 43,3 42,5 1,9% 86,2 43,1 100,0% 104,7 Jämförbart   53,7 52,5 2,3% 108,2 86,6 24,9% 168,7 rörelseresultat exklusive fusionsrelaterade poster (PPA) Nettoresultat* 27,5 23,7 15,9% 51,7 13,3 N/A 49,8 Resultat per aktie* 0,28 0,25 13,8% 0,54 0,14 N/A 0,51 Jämförbart resultat 0,39 0,25 56,0% 0,64 0,33 94,0% 0,71   per aktie exklusive fusionsrelaterade poster (PPA) Kassaflöde från den 41,2 89,1 -53,7% 84,1 84,5 -0,4% 232,1   löpande verksamheten Investeringar 15,4 15,4 -0,2% 31,8 30,2 5,3% 77,7 Nettoskuld** 420,3 N/A N/A 420,3 N/A N/A N/A Skuldsättningsgrad, 41,3 N/A 41,3 N/A N/A   %** Medelantal 5 903 5 984 -1,4% 5 914 5 970 -0,9% 5 974 anställda,   FTE * Värdering till verkligt värde av lagerjusteringar på MEUR 11 exkluderas, då detta redan ingår i proforma-siffrorna för 2016. ** Inga jämförelsesiffror för balansräkningen på proforma-basis finns tillgängliga. De faktiska siffrorna för januari-juni 2017 och motsvarande jämförelseperioder presenteras endast i bilagan. Ahlstrom-Munksjö har antagit ESMA:s (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror.  Vd-kommentar: Jan Åström ”Vi hade ett bra kvartal, vårt första som Ahlstrom-Munksjö, och uppnådde ett starkt resultat och en god lönsamhet. Vi kunde dra fördel av en hög efterfrågan för de flesta av våra produkter i flera regioner. Dessutom fortlöper integrationsarbetet som planerat och de identifierade synergierna har redan börjat ge tydlig effekt - vi nådde en årstakt på cirka 13 miljoner euro i slutet av kvartalet. Den goda utvecklingen beror framförallt på mycket bra resultat inom affärsområdena Filtration and Performance samt Industrial Solutions. Efterfrågan på affärsområdet Decors produkter var hög, men resultatet påverkades av kraftigt ökade kostnader för råvaror. Vi fortsätter att arbeta med prissättningen för att hantera detta. Inom Specialties skedde en förbättring för nästan alla enheter och vi fortsätter att lägga kraft på att integrera den tidigare enheten Graphics and Packaging i affärsområdet. Detta kommer även att vara till hjälp när vi ska hantera överutbudet på marknaden för bestruket ensidigt papper. Vi ökar också de beräknade investeringarna för i år, då vi ser flera tillväxtmöjligheter på kort sikt i flera av våra segment, t.ex. filtermaterial, livsmedelsförpackningsmaterial och slipbaspapper. Dessutom omstrukturerade vi vår finansiering under kvartalet för att väsentligt sänka finansieringskostnaderna. Nu fortsätter vi med full kraft arbetet med att uppnå och även överträffa synergimålet, som sattes i samband med fusionen. Genom att hålla fast vid vår strategiska inriktning, baserad på tillväxt, kundvärde, flexibilitet och ansvar är jag övertygad om att vi kommer att kunna leverera i enlighet med våra långsiktiga mål.” Utsikter för 2017 Ahlstrom-Munksjö upprepar utsikterna för jämförbar EBITDA och produktionsstopp, som publicerades den 15 maj 2017. Guidningen om marknadsutsikter och investeringar har reviderats. Marknadsutsikter: Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret. Prishöjningar fortsätter att implementeras för att motverka kostnadsinflationen för råvaror och dessa kommer att få effekt under resten av året. EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2017 väntas bli högre än under föregående år (proforma MEUR 268,7). Produktionsstopp: De årliga underhålls- och semesterstoppen under tredje kvartalet liksom de säsongsmässiga stoppen i slutet av 2017 förväntas genomföras i ungefär samma omfattning som under 2016. Dock kommer det underhållsstopp i svenska Billingsfors som vanligen genomförs under tredje kvartalet att ersättas av kortare stopp under andra och fjärde kvartalet på grund av förändrade skift. Nästa underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i svenska Aspa kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2017. Investeringar: Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka MEUR 80, vilket är högre än de tidigare uppskattade MEUR 70 för att kunna möta den goda efterfrågan. Utöver detta förväntas kassaflödeseffekterna av de strategiska investeringarna i Arches och Madisonville uppgå till cirka MEUR 18. Samgåendet slutfört Den 1 april 2017 gick Ahlstrom Corporation samman med Munksjö Oyj och namnet på det sammanslagna bolaget ändrades till Ahlstrom-Munksjö Oyj. Samgåendet har skapat en global marknadsledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade material med en sammanlagd nettoomsättning proforma om cirka 2,15 miljarder euro, cirka 6 000 anställda och 41 produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder. Sammanlagt emitterades 45 376 992 nya aktier i Ahlstrom-Munksjö som vederlag för samgåendet till Ahlstroms aktieägare, vilket ger totalt 96 438 573 aktier. Handeln i de nya aktierna inleddes den 3 april 2017.       Godkännande från de extra bolagsstämmorna i Ahlstrom och Munksjö samt Europeiska kommissionen erhölls den 11 januari 2017 respektive den 13 mars 2017. I samband med samgåendet delade Ahlstrom och Munksjö ut medel uppgående till ett totalbelopp om cirka MEUR 46, vilket motsvarar 0,49 euro per aktie i Ahlstrom och 0,45 euro per aktie i Munksjö. Synergieffekter Ahlstrom-Munksjö har som mål att synergieffekter motsvarande MEUR 35 gradvis ska realiseras och vara helt realiserade från andra kvartalet 2019. Besparingarna består i huvudsak av lägre fasta kostnader samt samordning av inköp och produktion efter samgåendet. Bolaget arbetar även med att identifiera ytterligare synergier, såsom integreringen av det tidigare affärsområdet Graphics och Packaging med det nya affärsområdet Specialties i syfte att ta fram ett gemensamt produkt-och tjänsteerbjudande. I slutet av rapporteringsperioden uppgick årstakten för realisering av synergier till cirka MEUR 13, vilket är i linje med det tidigare publicerade målet på MEUR 35, och innebär att programmet har fått en bra start och stödjer vår strävan att överträffa målet. Av de årliga synergieffekterna till följd av samgåendet avser den största delen lägre försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader. Återstoden avser minskade kostnader för sålda varor, förbättrad operativ effektivitet samt planerade intäktssynergier. Det finansiella resultatet för andra kvartalet 2017 inkluderar realiserade synergieffekter motsvarande cirka MEUR 3. Engångskostnader för att uppnå synergieffekterna uppgick till MEUR 4 i slutet av rapportperioden. Den tidigare publicerade totala kostnaden för att uppnå synergierna inom två år från samgåendet är MEUR 30. Kassaflödeseffekten uppgick till MEUR -2 för andra kvartalet 2017. Finansiella mål Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella mål: ·  EBITDA-marginal överstigande 14 procent över en affärscykel ·  Nettoskuldsättningsgrad under 100 procent ·  En stabil och årligen växande dividend (utdelning), med utbetalning två gånger om året Kortsiktiga risker Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker som föranleds av marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet, förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Om de realiseras kan riskerna ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet och dess resultat samt på företagets ekonomiska ställning. De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna med avseende på bolagets verksamhet hänför sig till utvecklingen av efterfrågan och priset på de produkter som säljs, kostnaderna för och tillgången av de huvudsakliga råvarorna, finansieringsrisken samt övriga omvärldsfaktorer och situationen på finansmarknaden. För närvarande finns det en risk i samband med tillgången på titandioxid, ett viktigt råmaterial för dekorpapper, på grund av brist på utbud. Ahlstrom-Munksjös huvudsakliga finansieringsrisker innefattar ränte- och valutarisker, likviditetsrisker och kreditrisker. Koncernen är exponerad för skattemässiga risker till följd av eventuella förändringar i eller tillämpningar av skattelagar och andra förordningar, eller som en följd av pågående och framtida skatterevisioner. Ahlstrom-Munksjö har verksamhet i många länder och ibland kan tvister inte undvikas i den dagliga verksamheten. Bolaget är emellanåt involverad i rättsliga ärenden, ersättningskrav och andra förfaranden. Resultatet av dessa kan inte förutses, men med hänseende till all den information som finns tillänglig till dagens datum, förväntas resultatet inte påverka bolagets finansiella ställning i någon väsentlig grad. Mer information om risker och osäkerhetsfaktorer relaterade till Ahlstrom-Munksjös affärsverksamhet och bolagets riskhantering finns tillgänglig på www.ahlstrom-munksjo.com. Övrig information Jan Åström, Vd och Koncernchef, +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, +46 10 250 1029 Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, +358 50 413 4583 Webb- och telefonkonferens En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens anordnas på publiceringsdagen den 25 juli 2017 kl. 14:00 CEST (15:00 EEST) på World Trade Center i Stockholm (Klarabergsviadukten 70, WTC mötes- och konferensanläggning). Resultatet presenteras av Jan Åström, Vd och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, CFO. Konferensen hålls på engelska. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Länk till den kombinerade webb- och telefonkonferensen: http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2017_0725_q2/ Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0404 Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5065 3942 Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411 Telefonnummer i USA: +1 719 457 1036 Konferenskod: 7986852 Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Finansiella rapporter Delårsrapport januari-september 2017                                  25 oktober 2017 Helårsrapport 2017                                                                13 februari 2018

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.