Ahlstrom-Munksjö offentliggör preliminärt resultat för återköpserbjudande

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i de Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land eller under sådana förhållanden där den Nya Emissionen (enligt definition nedan) eller Återköpserbjudandet (enligt definition nedan) eller publicering av börsmeddelandet skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. AHLSTROM-MUNKSJÖ BÖRSMEDDELANDE 5 JUNI, 2017 kl. 8.50 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Bolaget”) offentliggör idag det preliminära resultatet för erbjudandet till alla innehavare av Bolagets utestående obligationslån på 100 miljoner euro med en kupongränta på 4,125 % och med förfall 15 september 2019 (ISIN: FI4000108501) (”2019 Obligationen”) att sälja sitt innehav i 2019 Obligationen mot kontant slutavräkning i enlighet med villkoren i anbudshandlingen (”Anbudshandlingen”) daterad 22 maj 2017 (“Återköpserbjudandet”). Anbudsperioden för Återköpserbjudandet löpte ut kl. 16.00 EET den 2 juni 2017 (“Förfallotidpunkten”). Vid Förfallotidpunkten var det totala nominella beloppet som accepterats av innehavare av 2019 Obligationen att sälja tillbaka 89 160 000 euro. Bolaget förbehåller sig rätten, i enlighet med Återköpserbjudandet att fritt besluta om återköp av 2019 Obligationer, inklusive rätten att besluta om att inte köpa några 2019 Obligationer. Bolagets återköp av 2019 Obligationen är beroende av bland annat, prissättningen av den nya emissionen (”Nya Emissionen”) samt giltigt ingångna avtal mellan Bolaget och Arrangörerna av den Nya Emissionen (“Nyemissionsvillkoret”). Om Bolaget väljer att acceptera alla erbjudanden av återköp av 2019 Obligationen i enlighet med Återköpserbjudandet, kommer alla återköpserbjudanden att accepteras i sin helhet. Bolaget förväntas offentliggöra det slutliga resultatet av Återköpserbjudandet samt om Nyemissionsvillkoret uppfylls snarast möjligt. Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar som Återköpserbjudandets arrangörer, Nordea Bank AB (publ), filial i Finland agerar som Bolagets ombud i samband med Återköpserbjudandet. Information om Återköpserbjudandet kan erhållas via Återköpserbjudandets arrangörer. Återköpserbjudandets arrangörer: Nordea Bank AB (publ), +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com/nordealiabilitymanagement@nordea.com Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09, SEBLiabilityManagement@seb.se Bolagets ombud: Nordea Bank AB (publ), filial i Finland Viktig information Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt till Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Den här informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja eller en begäran om anbud att köpa eller sälja obligationer i den Nya Emissionen till någon person land där sådant erbjudande eller en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller något undantag från registrering i enlighet med värdepappersmarknadslag i sådan jurisdiktion. Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Den Nya Emissionen har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från år 1933 (United States Securities Act of 1933) (”Förenta Staternas värdepapperslag”) eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga eller andra värdepappersmarknadslagar i de Förenta Staterna och obligationerna får inte erbjudas, direkt eller indirekt, inom de Förenta Staterna eller till någon medborgare av Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av obligationer i den Nya Emissionen till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende den Nya Emissionen. Följaktligen riktar sig detta meddelande endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) personer med professionell erfarenhet av investeringar och som faller under definitionen av ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 från år 2005 (iii) i enlighet med Article 49(2) i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2005 (iv) andra personer som lagligen får ta emot detta meddelande ("tillåtna personer") Vidare är detta meddelande endast riktat till personer som klassificeras som ”kvalificerade investerare” under prospektdirektivet (2003/71/EC). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.