Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 3 april 2017 kl. 16.15 CEST Helsingfors, Finland Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Ahlstrom-Munksjö”) har idag mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska värdepappersmarknadslagen från Ahlström Capital Oy för AC Invest Five BV:s och AC Invest Six BV:s del. Enligt anmälan har andelen Ahlstrom-Munksjö aktier som ägs av AC Invest Five BV, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy, underskridit flaggningsgränserna på 15 och 10 procent den 1 april 2017 (från 18,11 procent till 9,59 procent) till följd av fusionen varvid Ahlstrom Abp fusionerades med Munksjö Oyj. Därtill har andelen Ahlstrom-Munksjö aktier som ägs av AC Invest Six BV, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy, överskridit flaggningsgränsen på 5 procent den 1 april 2017 (från 0 procent till 5,66 procent). På koncernnivå har ingen flaggningsgräns överskridits eller underskridits. Ahlstrom-Munksjös registrerade totala antal aktier och rösträtter på 96 438 573 aktier och rösträtter har använts för beräkningen av procentandelarna i anmälan. Ahlström Capital Oy:s och dess dotterbolags andelar är de följande: +-----------------+-----------+--------------------------+----------+ | |% av aktier|% av aktier och rösträtter|Summa av %| | |och |genom finansiella |-andelarna| | |rösträtter |instrument | | +-----------------+-----------+--------------------------+----------+ |Andel efter att |14 708 380 |- |15,25 | |flaggningsgränsen| | | | |uppnåddes, | | | | |underskreds eller| | | | |överskreds | | | | +-----------------+-----------+--------------------------+----------+ Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes, underskreds eller överskreds: +---------------------+----------+---------+----------+---------------------+ |Aktieserie/aktieslagI|Antal |%-andel av aktier och rösträtter| |SIN-kod (om möjligt) |aktier och | | | |rösträtter | | +---------------------+----------+---------+----------+---------------------+ | |Direkt |Indirekt |Direkt |Indirekt | | |(VPML 9:5)|(VPML 9:6|(VPML 9:5)|(VPML 9:6 och 9:7) | | | |och 9:7) | | | +---------------------+----------+---------+----------+---------------------+ |FI4000048418 |- |14 708 |- |15,25 | | | |380 | | | +---------------------+----------+---------+----------+---------------------+ |SUMMA |14 708 |15,25 | | |380  | | +---------------------+----------+---------+----------+---------------------+ +---------+----------+----------------------------+--------------------------+ |Namn |%-andel av|%-andel av aktier och |Summan av aktier, | | |aktier och|rösträtter genom finansiella|rösträtter och finansiella| | |rösträtter|instrument |instrument | +---------+----------+----------------------------+--------------------------+ |Ahlström |- |- |- | |Capital | | | | |Oy | | | | +---------+----------+----------------------------+--------------------------+ |Ahlstrom |- |- |- | |Capital | | | | |BV | | | | +---------+----------+----------------------------+--------------------------+ |AC Invest|9,59 |- |9,59 | |Five BV | | | | +---------+----------+----------------------------+--------------------------+ |AC Invest|5,66 |- |5,66 | |Six BV | | | | +---------+----------+----------------------------+--------------------------+ Hela kedjan av bestämmande inflytande (från den fysiska eller juridisk person som utövar den högsta bestämmanderätten), genom vilken aktier, rösträtter eller finansiella instrument förvaltas: AC Invest Five BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlstrom Capital BV och Ahlstrom Capital BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. AC Invest Six BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlstrom Capital BV och Ahlstrom Capital BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. Ahlstrom-Munksjö Oyj För ytterligare information, vänligen kontakta Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.