Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 4 april 2017 kl. 09.15 CEST Helsingfors, Finland Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2017 Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och ytterligare en person som utses av bolagets styrelse och som ingår som sakkunniga. Valberedningen har idag beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 2017. Styrelsen sammankallar ordinarie bolagsstämman vid ett senare datum. Förslag till styrelsemedlemmar Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9). Valberedningen föreslår att Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen och Hannele Jakosuo-Jansson omväljs. Vidare föreslås att Pernilla Walfridsson väljs till styrelsen som ny ledamot. Anna Ohlsson-Leijon, Mats Lindstrand och Sebastian Bondestam har meddelat till valberedningen att det inte står till förfogande för att väljas till styrelsen. Valberedningen rekommenderar att Hans Sohlström väljs till styrelseordförande och Peter Seligson och Elisabet Salander Björklund väljs till styrelsens vice ordföranden.   Pernilla Walfridsson (född 1973), svensk medborgare, ekonomie magister (företagsekonomi) har fungerat som CFO för Byggmax Group AB (publ) sedan 2005. Hon har tidigare, under åren 2003–2005, fungerat som CFO för Power Hemelektronik AB och innehaft ledningspositioner inom IKEA under åren 1998–2002. Hon fungerar som ordförande för styrelsens revisionskommitté i NetOnNet Group AB. Walfridsson är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Styrelseledamöters mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Alexander Ehrnrooth, Peter Seligson och Hans Sohlström som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Alexander Ehrnrooth är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars moderbolag Virala Oy Ab han fungerar som verkställande direktör och styrelseledamot. Peter Seligson är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V. och AC Invest Six B.V. i vars moderbolag Ahlström Capital Oy han fungerar som styrelseledamot. Hans Sohlström är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V. och AC Invest Six B.V. i vars moderbolag Ahlström Capital Oy han fungerar som verkställande direktör. Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet. De föreslagna styrelseledamöternas CV:n finns till påseende på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm. Förslag till ersättning för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar Valberedningen föreslår att styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden utgår enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode, styrelsens viceordföranden 80 000 euro var och övriga styrelseledamöterna 60 000 euro var. Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var. Valberedningen har fått besked om att styrelsen kommer att överväga ett förslag om att grunda en strategikommitté och en personalkommitté (som skulle ersätta ersättningskommittén). Ifall förslaget att grunda dessa kommittéer godkänns av styrelsen föreslår valberedningen att strategikommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var och att personalkommitténs ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro var. Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro var. Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy. Valberedningen för Ahlstrom-Munksjö Oyj Thomas Ahlström (Ordförande; Ahlström Capital Oy) Alexander Ehrnrooth (Viknum AB) Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen) Hans Sohlström (Ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse) Peter Seligson (Vice ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse) För ytterligare information, vänligen kontakta Thomas Ahlström Ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning Tel. +358 50 550 2330 Juho Erkheikki Investor and Media Relations Manager Tel. +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.