Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 24 OKTOBER 2017 kl. 18:30 CEST

Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för bolagets nyckelpersoner. Syftet med programmet är att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas intressen och att öka bolagets värde samt att behålla nyckelpersoner i bolaget genom ett incitamentsprogram som baserar sig på innehav av aktier i Ahlstrom-Munksjö.

Därtill har styrelsen beslutat att införa ett överbryggande incitamentsprogram för att täcka den lucka som uppstod i det långsiktiga incitamentsprogrammet som en konsekvens av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö, samt övergången till den nya programstrukturen som härmed offentliggörs. Programmet för övergångsperioden täcker de mest kritiska peronalresurserna på ledningsnivå i Ahlstrom-Munksjö.   

Det långsiktiga incitamentsprogrammets struktur

Inom programmet införs årligen ett nytt enskilt program, vart och ett med en treårig intjänandeperiod. Den första intjänandeperioden börjar från och med 2017. Införandet av nya programperioder förutsätter styrelsens årliga godkännande.

Resultatkriteriet för intjänandeperioden 2017-2019 är totalavkastningen på Ahlstrom-Munksjös aktie (TSR, total shareholder return) beaktande aktiekursutvecklingen samt dividender (utdelningar) som utbetalas under intjänandeperioden. En förutsättning för utbetalning är, förutom att det ovannämnda kriteriet uppnås, att en av styrelsen uppsatt miniminivå för Ahlstrom-Munksjös EBITDA nås.

Styrelsen har nominerat cirka 65 personer som berättigade att delta i det första programmet 2017-2019.

Eventuell utbetalning från det första programmet sker våren 2020. Utbetalningen sker enligt bolagets val antingen i bolagets aktier eller kontant.

Om målet för programmet 2017-2019 uppnås, uppgår utbetalningarna från programmet till cirka EUR 3,4 miljoner (brutto) vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 193.000 Ahlstrom-Munksjö aktier, baserat på handelsvolymviktad genomsnittlig aktiekurs under september månad 2017. Om maxnivån för programmet uppnås, uppgår utbetalningarna från programmet till cirka EUR 6.9 miljoner (brutto) vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 385.000 Ahlstrom-Munksjö aktier, baserat på handelsvolymesviktad genomsnittlig aktiekurs under september månad 2017.

Den erhållna förmånen utgörs av ett bruttobelopp från vilket avdrag görs för inkomstskatt, varvid resterande nettobelopp utbetalas till deltagaren. 

Det överbryggande programmets struktur

Det överbryggande programmet är ett enskilt program med en total programperiod om tre år och omfattar åren 2017-2018. Eventuell utbetalning från programmet sker våren 2019, följt av en begränsningsperiod om ett år. Utbetalningen kommer deltagarna tillgodo efter begränsningsperiodens slut.  

Utbetalningen sker enligt bolagets val antingen i bolagets aktier eller kontant.

Resultatkriteriet för det överbryggande programmet är detsamma som för huvudprogrammet. I englighet med strukturen för huvudprogrammet kommer ingen utbetalning att göras om den uppsatta miniminivån för EBITDA inte uppnås.

Styrelsen har nominerat cirka 20 personer av de mest kritiska resurserna på ledningsnivå i Ahlstrom-Munksjö som berättigade att delta i det överbryggande programmet.

Om målet för det överbryggande programmet uppnås, uppgår utbetalningarna från programmet till cirka EUR 2.0 miljoner (brutto) vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 115.000 Ahlstrom-Munksjö aktier, baserat på handelsvolymsviktad genomsnittlig aktiekurs under september månad 2017. Om maxnivån uppnås, uppgår utbetalningarna från programmet till cirka EUR 4.1 miljoner (brutto) vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 230.000 Ahlstrom-Munksjö aktier, baserat på handelsvolymsviktad genomsnittlig aktiekurs under september månad 2017.

Den erhållna förmånen utgörs av ett bruttobelopp från vilket avdrag görs för inkomstskatt, varvid resterande nettobelopp utbetalas till deltagaren. 

Övriga villkor

Medlemmarna i ledningsgruppen förväntas att ackumulera, samt efter att det uppnåtts, upprätthålla ett aktieägande i bolaget som till sitt värde motsvarar minst vederbörandes årslön (brutto). Medlemmarna i ledningsgruppen förväntas att använda minst femtio procent av erhållet nettoarvode från de långsiktiga incitamentsprogrammen till att ackumulera sitt aktieinnehav i bolaget till dess att ovannämnda aktieinnehavsnivå har uppnåtts.

För mer information, vänligen kontakta:


Anna Selberg, EVP Communications, tel. +46 703 23 10 32, anna.selberg@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.