Munksjö Oyj: Ahlstroms extra bolagsstämma godkände samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 11 januari 2017 kl. 10:50 CET Helsingfors, Finland Munksjö Oyj: Ahlstroms extra bolagsstämma godkände samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö Ahlstrom Abp:s (“Ahlstrom”) extra bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Enligt ett börsmeddelande som publicerats av Ahlstrom beslutade extra bolagsstämman bland annat att godkänna sammanslagningen av Ahlstroms och Munksjös affärsverksamheter genom en lagstadgad absorptionsfusion varvid Ahlstrom fusioneras med Munksjö och godkänna fusionsplanen. Extra bolagsstämman bemyndigade även Ahlstroms styrelse att besluta om en extra dividendutdelning till ett totalbelopp om högst 0,49 euro per utestående aktie i Ahlstrom innan verkställandet av samgåendet. Alla beslut fattades i enlighet med Ahlstroms styrelses förslag. Börsmeddelandet finns tillgängligt på www.ahlstrom.com. Verkställandet av samgåendet är villkorat av bland annat att Munksjös extra bolagsstämma godkänner samgåendet samt att konkurrensmyndigheter godkänner samgåendet. Munksjös extra bolagsstämma kommer att hållas senare idag i Helsingfors och dess beslut publiceras av Munksjö genom ett skilt börsmeddelande. Munksjö Oyj För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 10 250 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 63 36 Information till aktieägare i USA De nya aktierna i Munksjö har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska värdepapperslagen från 1933, genom tillägg (“Amerikanska Värdepapperslagen”), eller någon av de tillämpliga delstatliga eller övriga värdepapperslagarna i USA. De nya aktierna i Munksjö får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA (såsom definierad i “Regulation S” i den Amerikanska Värdepapperslagen), ifall de inte registreras enligt den Amerikanska Värdepapperslagen eller i enlighet med ett undantag till den Amerikanska Värdepapperslagens registreringskrav och i överensstämmelse med tillämpliga delstatliga värdepapperslagar i USA. De nya aktierna i Munksjö kommer att erbjudas i USA med stöd av undantaget från registreringskraven i regel 802 i Amerikanska Värdepapperslagen. Munksjö och Ahlstrom är finska bolag. Informationen som ges i samband med fusionen och de relaterade aktieägaromröstningarna faller under de finska reglerna om offentliggörande av information, som skiljer sig från de motsvarande reglerna i USA. Det kan vara förenat med svårigheter för Ahlstroms aktieägare att göra gällande sina rättigheter eller möjliga yrkanden som kan uppstå enligt amerikanska federala värdepapperslagar avseende fusionen, eftersom Munksjö och Ahlstrom har sina säten utanför USA och samtliga deras ledare och styrelsemedlemmar har sin hemvist utanför USA. Det är möjligt att Ahlstroms aktieägare inte kan stämma Munksjö, Ahlstrom eller deras ledare eller styrelsemedlemmar vid en i Finland belägen domstol för överträdelser av amerikanska värdepapperslagar. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga Munksjö, Ahlstrom eller deras närstående att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.