Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2018: Framgångsrik kompensation av ökade råvarukostnader möjliggjorde en tillfredsställande lönsamhet

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s halvårsrapport januari-juni 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (http://www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

Q2/2018 VS Q2/2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 587,8 (MEUR 576,9), vilket motsvarar en ökning på 1,9%. Vid oförändrade valutor var tillväxten 6,5%.

 • Totalt sett stabil efterfrågan på bra nivåer på de flesta marknader

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 67,1 (MEUR 77,4), vilket motsvarar 11,4% (13,4%) av nettoomsättningen i en omgivning med betydande ökningar av råvarukostnaderna

 • Nettoresultat MEUR 22,1 (MEUR 27,5)

 • Resultat per aktie 0,22 euro (0,28 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie till följd av samgåendet uppgick till 0,34 euro (0,36 euro)

Preciserad prognos för jämförbar EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018 väntas hamna något under föregående års nivå (MEUR 290,4 proforma) och sedan öka under andra halvåret.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Avtal om att förvärva den USA-baserade specialpappersproducenten Expera med en årlig nettoomsättning på USD 731 miljoner, för att i betydande utsträckning öka närvaron i Nordamerika, till ett bolagsvärde om USD 615 miljoner.

 • Fullständig finansiering har säkrats för transaktionen. Ahlstrom-Munksjö planerar att genomföra en aktieemission med företrädesrätt för Ahlstrom-Munksjös aktieägare på cirka EUR 150 miljoner, vilken förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2018.

 • Investering i syfte att stärka marknadspositionen för biologiskt nedbrytbara tepås-, kaffe- och fibertarmsmaterial i verksamheten Beverage & Casing

 • Investering i syfte att ytterligare expandera verksamheten Filtration via kapacitetsökningar för avancerade filtreringsmaterial

 • Avtal om att förvärva specialpappersanläggning i Caieiras i Brasilien i syfte att stärka närvaron i regionen

1–6 2018 JÄMFÖRT MED 1–6/2017 PROFORMA

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 160,2 (MEUR 1 143,8), vilket motsvarar en ökning på 1,4%. Vid oförändrade valutor var tillväxten 6,0%.

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 133,8 (MEUR 156,8), vilket motsvarar 11,5% (13,7%) av nettoomsättningen

 • Nettoresultat MEUR 43,3 (MEUR 51,7)

 • Resultat per aktie 0,44 euro (0,54 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie till följd av samgåendet uppgick till 0,65 euro (0,69 euro).

NYCKELTAL

MEUR Q2/2018 Q2/2017 Q1/2018 1-6/2018 1-6/2017 2017
Nettoomsättning 587,8 576,9 572,4 1 160,2 1 143,8 2 232,6
Jämförbar EBITDA 67,1 77,4 66,7 133,8 156,8 290,4
Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,4 13,4 11,7 11,5 13,7 13,0
Jämförelsestörande poster i EBITDA -6,8 -2,4 -5,0 -11,8 -6,3 -23,8
EBITDA 60,4 75,0* 61,7 122,0 150,5* 266,6*
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till samgåenden (PPA) ** 45,2 53,7 44,6 89,7 108,2 195,2
Jämförbart rörelseresultat 37,5 45,7 37,0 74,5 92,5 163,8
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 6,4 7,9 6,5 6,4 8,1 7,3
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -6,8 -2,4 -5,0 -11,8 -6,3 -23,8
Rörelseresultat 30,7 43,3* 31,9 62,7 86,2* 140,0*
Nettoresultat 22,1 27,5* 21,2 43,3 51,7* 88,5*
Resultat per aktie 0,22 0,28* 0,22 0,44 0,54* 0,91*
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till samgåenden ** 0,34 0,36 0,32 0,65 0,69 1,32
Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,5 41,2 5,2 32,7 84,1 212,9
Avskrivningar och nedskrivningar *** 29,6 31,7 29,7 59,3 64,3 126,5
Investeringar 31,4 15,4 25,6 57,1 31,8 89,7
Nettoskuld 422,2 420,3 395,4 422,2 420,3 375,3
Skuldsättningsgrad, % 41,6 41,3 39,8 41,6 41,3 36,2

* Justering av värdering till verkligt värde med MEUR -11 (MEUR -7,6 efter skatt) på förvärvsobjektet Ahlstroms varulager har exkluderats eftersom det är justerat i proformaresultaträkningen 2016.
** Exclusive nedskrivningar och avskrivningar relaterade till samgåenden.
*** Nedskrivningar till följd av samgåenden uppgick till MEUR 7,7 (MEUR 8,0) för april-juni.

VD-KOMMENTAR

”Under andra kvartalet var utvecklingen fortsatt bra för de flesta av våra verksamheter. Jag är särskilt nöjd med att vi kunde genomföra vår affärsstrategi, trots att råvarukostnaderna steg betydligt. Vi har fokuserat på våra kundrelationer som är service- och kvalitetsorienterade med lönsamma beställningar av avancerade och skräddarsydda produkter. Tack vare vår framgångsrika affärsstrategi kunde vi uppväga effekterna av kraftigt höjda råvarukostnader. Vår bruttomarginal för produkter förbättrades jämfört med föregående kvartal, och nådde samma nivå som i fjol.

Produktsegmentet bestruket enkelsidigt papper, som ingår i verksamheten Foodpack i affärsområdet Specialties, presterar klart under målen. Vi har visserligen fortsatt med de huvudsakliga delarna i vår plan att vända utvecklingen för det här segmentet men verksamhetsmiljön har försämrats ytterligare. Planen består främst av produkt- och kostnadsoptimering.

Totalt sett låg lönsamheten kvar på en tillfredsställande nivå under andra kvartalet, med tanke på att råvarukostnaderna steg med cirka 37 MEUR. Men vi ligger fortfarande under föregående års nivå. Trots det känner jag stor tillförsikt i vår förmåga att förbättra det finansiella resultatet genom att fortsätta fokusera på vår affärsstrategi och våra tillväxtsatsningar samt genomförandet av dem.

ARBETA FÖR ATT FÖRVERKLIGA VÅRA STRATEGISKA MÅL

Det gläder mig också att våra investeringsprojekt med syfte att skapa en lönsam tillväxt gör framsteg som de ska, eftersom vi har nått kapacitetstaket inom flera omåden. På grund av våra tillväxtsatsningar har vi ökat skift och personal vilket ökat våra kostnader. Ombyggnaden av en maskin för slipbaspapper och dekorpapper i Arches i Frankrike samt investeringen i att åtgärda flaskhalsen avseende kapaciteten för filtreringsmaterial i Turin i Italien har slutförts. Investeringen i en impregneringslinje för filtermaterial i Madisonville i USA och den nya linjen för pergamenterat papper i Saint Severin i Frankrike utvecklas som planerat. Dessutom väntas förvärvet av specialpappersanläggningen i Caieiras vara slutfört det tredje kvartalet och kommer att stärka vår plattform i Latinamerika i betydande grad.

I juni beslutade vi att investera i att ytterligare expandera vår verksamhet Filtration. Vi har redan reagerat på den ökande efterfrågan genom att utöka produktionskapaciteten globalt via flera expansiva investeringar de senaste åren. Den nya investeringen i Turin kommer att ge oss möjlighet att öka kapaciteten och hjälpa oss att stärka vår position inom avancerade filtreringsmaterial.

I juli beslutade vi att ytterligare utnyttja vår kompetens och differentiera vårt erbjudande med avancerade fiberbaserade material genom att investera i biologiskt nedbrytbara och komposterbara lösningar för kaffe- tepås- och fibertarmsmaterial i verksamheten Beverage & Casings.

AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA DEN USA-BASERADE SPECIALPAPPERSPRODUCENTEN EXPERA FÖR MUSD 615

Förvärvet kommer nästan att tredubbla Ahlstrom-Munksjös nettoomsättning i USA och erbjuder en plattform för tillväxt. Vi är förväntansfulla över att välkomna Expera och deras mycket talangfulla ledningsgrupp, ledd av Russ Wanke, till Ahlstrom-Munksjö. Tillsammans kommer vår kompletterande prestanda och expertis att ytterligare förstärka vår position inom fiberbaserade material och göra det möjligt för oss att erbjuda ännu fler lösningar för våra kunder.

UTSIKTER FÖR 2018

Ahlstrom-Munksjö preciserar prognosen för jämförbar EBITDA 2018.

Marknadsutsikter: Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas ligga kvar stabilt på nuvarande goda nivå för större delen av produktsegmenten och avspegla säsongsmönstret.

Preciserad prognos för jämförbar EBITDA

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018 väntas hamna något under föregående års nivå (MEUR 290,4 proforma) och sedan öka under andra halvåret.

Tidigare prognos för jämförbar EBITDA

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018 väntas ligga på ungefär samma nivå som föregående år (MEUR 290,4 proforma) eller något mindre. Under första halvåret 2018 väntas jämförbar EBITDA att bli lägre än under jämförelseperioden och sedan öka mer under andra halvåret.

SYNERGIFÖRDELAR OCH KOSTNADSBESPARANDE ÅTGÄRDER

Samgåendet som ledde till att Ahlstrom-Munksjö Oyj bildades var genomfört den 1 april 2017. Samgåendet skapade en global ledare inom innovativa och fiberbaserade material. Ahlstrom-Munksjö har genomfört samtliga av de ursprungliga integrationssatsningarna. Den framgångsrika sammanslagningen av de två företagen har skapat en stabil bas för förbättrat resultat och bolaget har fortsatt arbetet med att förbättra den operativa effektiviteten.

Ahlstrom-Munksjö har vidtagit åtgärder avseende synergieffekter och kostnadsminskningar med en resultatförbättrande effekt om MEUR 50 per år i den befintliga verksamheten fram till slutet av det första kvartalet 2019.

Kostnadsrelaterade synergieffekter består främst av lägre fasta kostnader samt lägre rörliga kostnader genom samordning av inköpsverksamhet och optimering av produktionen. Planen innefattar även synergieffekter för verksamheten till följd av ökad försäljning och förbättring av produktmixen, företrädesvis avseende integrationen av det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging i det nya affärsområdet Specialties, samt utveckling av ett kombinerat produkt- och tjänsteerbjudande.

De kostnadsbesparande åtgärderna innefattar justering av koncernstrukturen till Ahlstrom-Munksjös operativa modell, där affärsenheterna har tydligt ansvar och lokal ansvarsskyldighet. Den operativa modellen möjliggör operativ flexibilitet och effektiva koncernfunktioner. Det innefattade även koncentration och omlokalisering av huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.

I slutet av rapportperioden uppgick de årliga faktiska synergieffekterna till cirka MEUR 32. Det finansiella resultatet för andra kvartalet 2018 innefattade realiserade synergieffekter motsvarande cirka MEUR 6,2. Kostnader avseende genomförandet av åtgärderna avseende synergieffekter och kostnadsbesparingar uppskattas bli MEUR 30–35 till slutet av första kvartalet 2019.

Uppnådda synergier samt relaterade kostnader, MEUR
Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18
Uppnådda synergier, årstakt 13 17 19 26 32
Kvartalskostnader 4 7 8 2 6
Ackumulerade kostnader 11 19 21 27

ÖVRIG INFORMATION

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 8882520
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tel +46 10 250 1029
Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 46 (0)70 588 10 38
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 (0)10 888 4731

WEBB- OCH TELEFONKONFERENS

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 26 juli 2018 kl. 13:00 EEST (12:00 EEST) på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C, mötesrum Antti). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, Ekonomi- och Finansdirektör. Konferensen hålls på engelska.

DETALJER FÖR WEBB- OCH TELEFONKONFERENSEN

Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0726_q2/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6574 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0361 Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9105

Konferenskod: 2302806

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

FINANSIELL KALENDER

•             Delårsrapport januari-september 2018                    30 oktober, 2018


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.