Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2018: Lönsamheten förbättrades Q3 – Stora framsteg för implementeringen av vår strategi

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 30 OKTOBER 2018, kl. 12:02

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s delårsrapport januari-september 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

Q3/2018 vs Q3/2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 565,6 (MEUR 541,6), vilket motsvarar en ökning på 4,4%. Vid oförändrade valutor var tillväxten 7,8%.

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 71,8 (MEUR 70,4), vilket motsvarar 12,7% (13,0%) av nettoomsättningen

 • Ökningen av de rörliga kostnarderna har fortsättningsvis framgångsrikt kompenserats

 • Nettoresultat MEUR 19,4 (MEUR 17,5)

 • Resultat per aktie 0,20 euro (0,18 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exklusive avskrivningar hänförliga till förvärv uppgick till 0,33 euro (0,29 euro)

Viktiga händelser under och efter rapportperioden

 • Stora framsteg för genomförandet av vår strategi: Förvärven av Expera Specialty Solutions och specialpappersanläggningen i Caieiras stärker i betydande grad vår närvaro i Nord- och Sydamerika

 • Investering på MEUR 21 i syfte att förbättra produktmixen för anläggningen i Jacarei i Brasilien inom verksamheten Coated Specialties

 • En plan att permanent stänga en pappersmaskin för att avsevärt förbättra konkurrenskraften i produktsegmentet ensidigt bestruket papper

 • Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en emission till ett värde om cirka 150 MEUR av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna

1–9 2018 jämfört med 1–9/2017 proforma

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 725,8 (MEUR 1 685,5), vilket motsvarar en ökning på 2,4%. Vid oförändrade valutor var tillväxten 6,3%.

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 205,6 (MEUR 227,2), vilket motsvarar 11,9% (13,5%) av nettoomsättningen

 • Nettoresultat MEUR 62,7 (MEUR 69,2)

 • Resultat per aktie 0,64 euro (0,71 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exklusive avskrivningar hänförliga till förvärv uppgick till 0,98 euro (0,98 euro)

I denna delårsrapport är siffrorna för perioden januari–september 2017 och för helåret 2017 redovisade som proformasiffror i syfte att belysa den ekonomiska effekten av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om det hade slutförts i början av 2015.

Bilagan inklusive den oreviderade koncernredovisningen har upprättats enligt IFRS.

Nyckeltal

MEUR Q3/2018 Q3/2017 Q2/2018 1-9/2018 1-9/2017 2017
Nettoomsättning 565,6 541,6 587,8 1 725,8 1 685,5 2 232,6
Jämförbar EBITDA 71,8 70,4 67,1 205,6 227,2 290,4
Jämförbar EBITDA-marginal, % 12,7 13,0 11,4 11,9 13,5 13,0
Jämförelsestörande poster i EBITDA -8,7 -7,0 -6,8 -20,5 -13,4 -23,8
EBITDA 63,1 63,3 60,4 185,1 213,9* 266,6*
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till samgåenden (PPA) ** 50,1 46,7 45,2 139,8 154,9 195,2
Jämförbart rörelseresultat 42,4 38,8 37,5 116,9 131,4 163,8
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 7,5 7,2 6,4 6,8 7,8 7,3
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -8,7 -7,0 -6,8 -20,5 -13,4 -23,8
Rörelseresultat 33,7 31,7 30,7 96,3 117,9* 140,0*
Nettoresultat 19,4 17,5 22,1 62,7 69,2* 88,5*
Resultat per aktie 0,20 0,18 0,22 0,64 0,71* 0,91*
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till samgåenden ** 0,33 0,29 0,34 0,98 0,98 1,32
Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,0 51,6 27,5 60,7 135,7 212,9
Avskrivningar och nedskrivningar *** 29,4 31,6 29,6 88,7 95,9 126,5
Investeringar 38,5 17,8 31,4 95,6 49,5 89,7
Nettoskuld 456,6 404,2 422,2 456,6 404,2 375,3
Skuldsättningsgrad, % 44,1 39,3 41,6 44,1 39,3 36,2

*Justering av värdering till verkligt värde med MEUR –11 (MEUR –7,6 efter skatt) på förvärvsobjektet Ahlstroms varulager har exkluderats eftersom det är justerat i proformaresultaträkningen 2016.
** Exklusive avskrivningar från samgåenden.
*** Avskrivningar till följd av samgåenden uppgick till MEUR 7,7 (MEUR 7,8) för juli–september.
                                                                  
De faktiska siffrorna för Q1–Q3 2017 och helåret 2017 presenteras endast i bilagan.

Ahlstrom-Munksjö har antagit Esmas (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror. Mer information om alternativa nyckeltal och nyckeltal finns i bilagan.

VD-KOMMENTAR

Under tredje kvartalet utvecklades största delen av våra verksamheter bra. Det gläder mig att vår bruttomarginal för produkter förbättrades för andra kvartalet i rad och översteg fjolårets nivå. Vi fortsatte att vara framgångsrika i att motverka de kraftigt ökade råvaru- och energikostnaderna. Tack vare vår framgångsrika affärsstrategi och förbättrad kostnadseffektivitet, till följd av synergieffekter, förbättrades jämförbar EBITDA för tredje kvartalet i rad och översteg fjolårets nivå.

Segmentet bestruket enkelsidigt papper, som ingår i verksamheten Food Packaging inom affärsområdet Specialties, är ett av fåtal segment där vårt erbjudande och vår position inte är optimalt anpassad efter strategin med ett nischat fokus på skräddarsydda lösningar. Vi har visserligen fortsatt med de viktigaste delarna i vår plan att vända utvecklingen för det här segmentet men verksamhetsmiljön har försämrats ytterligare på grund av högre råvarukostnader. I syfte att förbättra konkurrenskraften betydligt har vi tagit fram en plan i oktober för att permanent stänga en pappersmaskin Stenay i Frankrike och rationalisera produkterbjudandet.

Våra strategiska satsningar banar väg för ett globalt ledarskap

Våra investeringsprojekt i syfte att uppnå högre kundvärde och en lönsam tillväxt utvecklas som planerat. Genom slutförandet av investeringen i Madisonville i USA fortsätter vi att utöka vår attraktiva verksamhet Filtration. Investeringen stärker våra tekniska möjligheter i regionen inom tillämpningar för filtreringsmaterial, vilket hjälper våra kunder med hållbara lösningar och ökar vår kapacitet.

Vi har också slutfört investeringen i linjen för pergamenterat papper i Saint Severin i Frankrike, i syfte att tillgodose en växande efterfrågan på hållbara matlagnings- och bakplåtspapper samt lösningar för livsmedelsförpackningar. Våra pergamentpapper tillverkas utan kemiska tillsatser och de flesta av dem är biologiskt nedbrytbara och certifierade för hushållskompostering. I augusti beslutade vi att investera i verksamheten Coated Specialties i syfte att förbättra produktmixen och produktionseffektivitet på anläggningen i Jacarei i Brasilien.

Jag är oerhört nöjd med att vi har slutfört förvärven av Expera och Caieiras och att vi är i fas när det gäller implementeringen av integrationen. Båda förvärven är stora framsteg i genomförandet av vår strategi. Det viktiga förvärvet av Expera kommer nästan att tredubbla vår nettoomsättning i USA och erbjuda en plattform för tillväxt, medan Caieras kommer att stärka vår verksamhet i Latinamerika betydligt.

Leverera exceptionellt kundvärde

Jag är särskilt glad, och också hedrad, över att vi har utnämnts till årets leverantör (Supplier of the Year Award) av 3M, som ett erkännande av vårt bidrag till deras konkurrenskraft. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att förstå hur vi kan förbättra deras resultat och bidra till att deras verksamheter kan växa. Erkännande från omvärlden ökar trovärdigheten för våra strategiska prioriteringar och visar att vi är på rätt spår.

Utsikter för 2018

Ahlstrom-Munksjö har oförändrade marknadsutsikter för 2018. Enligt vad som meddelades den 10 oktober 2018 publicerar bolaget inte längre utsikter för jämförbar EBITDA 2018 på grund av förvärvet av Expera.

Marknadsutsikter: Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas ligga kvar stabilt på nuvarande goda nivå för större delen av produktsegmenten och avspegla säsongsmönstret.

Synergifördelar och kostnadsbesparande åtgärder

Samgåendet som ledde till att Ahlstrom-Munksjö Oyj bildades var genomfört den 1 april 2017. Samgåendet skapade en global ledare inom innovativa och fiberbaserade material. Ahlstrom-Munksjö har genomfört samtliga av de ursprungliga integrationssatsningarna. Den framgångsrika sammanslagningen av de två företagen har skapat en stabil bas för förbättrat resultat och bolaget har fortsatt arbetet med att förbättra den operativa effektiviteten.

Ahlstrom-Munksjö har vidtagit åtgärder avseende synergieffekter och kostnadsminskningar med en resultatförbättrande effekt om MEUR 50 per år i den befintliga verksamheten fram till slutet av det första kvartalet 2019.

Kostnadsrelaterade synergieffekter består främst av lägre fasta kostnader samt lägre rörliga kostnader genom samordning av inköpsverksamhet och optimering av produktionen. Planen innefattar även synergieffekter för verksamheten till följd av ökad försäljning och förbättring av produktmixen, företrädesvis avseende integrationen av det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging i det nya affärsområdet Specialties, samt utveckling av ett kombinerat produkt- och tjänsteerbjudande.

De kostnadsbesparande åtgärderna innefattar justering av koncernstrukturen till Ahlstrom-Munksjös operativa modell, där affärsenheterna har tydligt ansvar och lokal ansvarsskyldighet. Den operativa modellen möjliggör operativ flexibilitet och effektiva koncernfunktioner. Det innefattade även koncentration och omlokalisering av huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.

I slutet av rapportperioden uppgick de årliga faktiska synergieffekterna till cirka MEUR 38. Kostnader avseende genomförandet av åtgärderna avseende synergieffekter och kostnadsbesparingar uppskattas bli MEUR 30–35 till slutet av första kvartalet 2019.

Realiserade synergieffekter och tillhörande kostnader, MEUR
Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
Realiserade synergieffekter på årsbasis 13 17 19 26 32 38
Kvartalskostnader 4 7 8 2 3 2
Ackumulerade kostnader 11 19 21 24 25

Övrig information

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 8882520
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tel +46 10 
250 1029
Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 358 10 888 4994

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 (0)10 888 4731

Webb- och telefonkonferens

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 30 oktoberi 2018 kl. 14:00 EEST (13:00 EEST) på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C, mötesrum Antti). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, Ekonomi- och Finansdirektör. Konferensen hålls på engelska.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_1030_q3/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330
 336 9104

Konferenskod: 3967538

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.