Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om en ny intjänandeperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 12 FEBRUARI 2018 kl. 17:00 CET

Ahlstrom-Munksjös styrelse har idag beslutat om en ny intjänandeperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet som meddeladesbeslutade den 24 i oktober 2017. att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för bolagets nyckelpersoner. Syftet med programmet är att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas intressen och att öka bolagets värde samt att behålla nyckelpersoner i bolaget genom ett incitamentsprogram som baserar sig på innehav av aktier i Ahlstrom-Munksjö.

Det långsiktiga incitamentsprogrammets struktur 

Inom programmet införs årligen ett nytt enskilt program, vart och ett med en treårig intjänandeperiod. Den första intjänandeperioden började från och med 2017, vilket beskrivs i börsmeddelandet från den 24 oktober 2017. Den 12 februari 2018 beslutade och styrelsen har idag beslutat om införandet av en ny programperiod för 2018-2020.

Resultatkriteriet för intjänandeperioden 2018-2020 är totalavkastningen på Ahlstrom-Munksjös aktie (TSR, total shareholder return) beaktande aktiekursutvecklingen samt dividender (utdelningar) som utbetalas under intjänandeperioden. En förutsättning för utbetalning är, förutom att det ovannämnda kriteriet uppnås, att en av styrelsen uppsatt miniminivå för EBITDA nås.

Cirka 65 personer är utsedda som berättigade att delta i programmet 2018-2020.

Eventuell utbetalning från programmet 2018-2020 sker 2021. Utbetalningen sker enligt bolagets val antingen i bolagets aktier eller kontant.

Om målet för programmet 2018-2020 uppnås, uppgår utbetalningarna från programmet till cirka EUR 3,6 miljoner (brutto), exklusive sociala kostnader, eller uppskattningsvis motsvarande cirka 190 000 Ahlstrom-Munksjö aktier, baserat på handelsvolymviktad genomsnittlig aktiekurs under januari månad 2018. Om maxnivån för programmet uppnås, uppgår utbetalningarna från programmet till cirka EUR 7,3 miljoner (brutto), exklusive sociala kostnader, eller uppskattningsvis motsvarande cirka 390 000 Ahlstrom-Munksjö aktier, baserat på handelsvolymviktad genomsnittlig aktiekurs under januari månad 2018.

Den erhållna förmånen utgörs av ett bruttobelopp från vilket avdrag görs för inkomstskatt, varvid resterande nettobelopp utbetalas till deltagaren. 

Övriga villkor  

Medlemmarna i ledningsgruppen förväntas att ackumulera, samt efter att det uppnåtts, upprätthålla ett aktieägande i bolaget som till sitt värde motsvarar minst vederbörandes årslön (brutto). Medlemmarna i ledningsgruppen förväntas att använda minst femtio procent av erhållet nettoarvode från de långsiktiga incitamentsprogrammen till att ackumulera sitt aktieinnehav i bolaget till dess att ovannämnda aktieinnehavsnivå har uppnåtts.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.