Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2020

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDEN 27 JANUARI 2020 kl. 13:45 EET

Beslut gällande ersättning för styrelsens och valberedningens medlemmar

Aktieägarnas valberedning (Valberedningen) föreslår att styrelsens, dess kommittéers och Valberedningens årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 130 000 euro i årsarvode, styrelsens viceordförande 90 000 euro och övriga styrelseledamöter 65 000 euro var.

Revisions- och hållbarhetskommitténs ordförande erhåller 15 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 7 500 euro var.

Personalkommitténs ordförande erhåller 10 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 5 000 euro var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro var.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Valberedningen föreslår ytterligare att varje styrelseledamot har rätt att avstå sitt arvode.

Beslut gällande antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9).

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Valerie A. Mars och Jaakko Eskola omväljs.

Det föreslås att Nathalie Ahlström väljs till ny styrelseledamot.

Peter Seligson står inte till förfogande för omval till styrelsen.  

Valberedningen rekommenderar att Jaakko Eskola väljs till styrelseordförande och Elisabet Salander Björklund väljs till styrelsens vice ordförande.

Nathalie Ahlström (född 1974), finsk medborgare, diplomingenjör / industriell ekonomi och pappersteknologi / Åbo Akademi, är sedan år 2018 verkställande direktör för Fazer Konfektyr och medlem av Fazer-koncernens ledningsgrupp. Innan hon övergick till Fazer-koncernen innehade Nathalie Ahlström ledande befattningar i Amcor Ltd (VP & GM, High Performance Laminates, 2016–2018, Director Strategy and M&A, 2014–2016, VP & GM Indonesia, Singapore and India / VP Strategy South and Southeast Asia, 2012–2014). Under åren 2005–2012 hade Nathalie Ahlström flera positioner inom strategi och upphandling i Huhtamäki Oyj. Nathalie Ahlström började sin karriär i Pöyry Management Consulting där hon innehade analytiker- och konsultpositioner mellan åren 1999 och 2005.

Nathalie Ahlström var styrelseledamot i Ahlstrom Abp år 2012.

Nathalie Ahlström är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelseledamöternas mandatperiod löper till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Lasse Heinonen och Alexander Ehrnrooth, som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Lasse Heinonen är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V. i vars moderbolag Ahlström Capital Oy han är verkställande direktör. Alexander Ehrnrooth är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars moderbolag Virala Oy Ab han är verkställande direktör och styrelseledamot. 

Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet.

De föreslagna styrelseledamöternas CV:n finns till påseende på bolagets hemsida www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagsstamma-2020.

Helsingfors, 27 januari 2020

Valberedningen för Ahlstrom-Munksjö Oyj

För mer information, vänligen kontakta:

Kari Kauniskangas, ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning
via Helena Staffans, +358 10 888 4221, helena.staffans@ahlstromcapital.com


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com