Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2015: Stabil EBITDA-marginal och förbättrat nettoresultat

Helsingfors, Finland, 2015-04-29 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 29 april 2015 kl. 07.30 CEST

Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2015: Stabil EBITDA-marginal och
förbättrat nettoresultat

Centralt för första kvartalet 2015

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 280,2 (287,9).

- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 26,5 (27,4) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,5% (9,5%). Valutasäkringsförluster
om MEUR 2,4 (0,1) bokades i segmentet Övrigt i första kvartalet.

- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
13,2 (13,7). Det fanns inga poster av engångskaraktär under
rapporteringsperioden.

- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 13,2 (12,7) och periodens resultat till
MEUR 9,7 (4,3).

- Valutasäkringsförlusten kompenserades mer än väl av valutakursvinster på
finansiella tillgångar och skulder om MEUR 5,5 (-1,1).

- Resultat per aktie uppgick till EUR 0,19 (0,08).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR -4,6 (-2,6).

NYCKELTAL jan-mar jan-dec
MEUR 2015 2014 2014
Nettoomsättning 280,2 287,9 1 137,3
EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0
EBITDA-marginal, % (just.*) 9,5 9,5 9,2
EBITDA 26,5 26,4 99,4
EBITDA-marginal, % 9,5 9,2 8,7
Rörelseresultat (just.*) 13,2 13,7 51,0
Rörelsemarginal, % (just.*) 4,7 4,8 4,5
Rörelseresultat 13,2 12,7 45,4
Rörelsemarginal, % 4,7 4,4 4,0
Periodens resultat 9,7 4,3 7,7
Resultat per aktie, EUR 0,19 0,08 0,14
Räntebärande nettoskuld 241,1 237,6 225,6

* Justerat för poster av engångskaraktär

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2014 om inte annat anges. Denna
delårsrapport är oreviderad. Delårsrapporten publiceras på svenska, finska och
engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den
svenska versionen gälla.

Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

"Årets första kvartal präglades av stabilitet och vi nådde en justerad
EBITDA-marginal på samma nivå som motsvarande period föregående år. Då vårt
första kvartal förra året var starkt volymmässigt, är jag nöjd över att vi
nådde samma lönsamhetsnivå trots lägre volymer.

Nettoeffekten av de valutaförändringar som skett under kvartalet har inte haft
någon nämnvärd påverkan på affärsområdenas sammantagna resultat.
Valutakursförändringarna har däremot påverkat resultatutvecklingen för
respektive affärsområde. För de svenska enheterna har effekten varit positiv.
Munksjös svenska enheter omfattar massabruket i Aspa inom affärsområdet Release
Liners samt anläggningarna i Billingsfors och Jönköping inom affärsområdet
Industrial Applications. För affärsområden med hög andel köpt massa, det vill
säga Decor, Release Liners och Graphics and Packaging, var effekten negativ.

Koncernens rullande nio månaders valutasäkringar för flöden i USD och SEK, gav
i det första kvartalet en negativ resultateffekt om cirka MEUR 2,4. Denna
valutaförlust ligger i segmentet Övrigt och påverkar inte affärsområdenas
resultat.

För att säkerställa vår servicenivå under underhållsstoppet i massabruket Aspa
i slutet av april har massalagret ökats, vilket påverkade rörelsekapitalet
negativt i kvartalet.

Arbetet för att nå vårt lönsamhetsmål, en EBITDA-marginal om 12 procent i
slutet av 2016, fortsätter enligt plan."

Framtidsutsikter

Utsikterna för efterfrågan på specialpapper för andra kvartalet 2015 är stabila.

Priserna på Munksjös specialpappersprodukter i lokal valuta väntas successivt
öka under andra kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2015.

Som tidigare kommunicerats, kommer intervallet mellan underhållsstoppen vid
produktionsanläggningen i Aspa att förlängas från 12 till 18 månader. Nästa
underhållsstopp kommer att genomföras under andra kvartalet 2015 och
förändringen av intervallet träder i kraft därefter. Resultateffekten av
underhållsstoppet förväntas uppgå till cirka MEUR -4.

De årliga underhålls- och semesterstoppen i det andra och tredje kvartalet samt
de säsongsmässiga stoppen i slutet av december 2015 förväntas ske i ungefär
samma utsträckning som under 2014.

Kassaflödeseffekten av investeringarna i anläggningstillgångar för helåret 2015
förväntas uppgå till cirka två tredjedelar av avskrivningsnivån.

Munksjökoncernen

jan-mar jan-dec
MEUR 2015 2014 2014
Nettoomsättning 280,2 287,9 1 137,3
EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0
EBITDA-marginal, % (just.*) 9,5 9,5 9,2
EBITDA 26,5 26,4 99,4
EBITDA-marginal, % 9,5 9,2 8,7
Rörelseresultat (just.*) 13,2 13,7 51,0
Rörelsemarginal, % (just.*) 4,7 4,8 4,5
Rörelseresultat 13,2 12,7 45,4
Rörelsemarginal, % 4,7 4,4 4,0
Periodens resultat 9,7 4,3 7,7
Investeringar 8,9 5,5 35,1
Medeltal anställda, FTE 2 755 2 770 2 765

* Justerat för poster av engångskaraktär

Första kvartalet 2015

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 280,2 (287,9).

Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet minskade till MEUR 26,5
(27,4) med en justerad EBITDA-marginal på 9,5% (9,5%). Valutasäkringsförluster
om MEUR 2,4 (0,1) samt kostnader om MEUR 0,6 (0,0) relaterade till det
aktiebaserade incitamentsprogrammet bokades i segmentet Övrigt i första
kvartalet. Det fanns inga engångsposter under rapporteringsperioden.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR 13,2 (12,7) och periodens resultat till
MEUR 9,7 (4,3).

Valutasäkringsförlusten kompenserades mer än väl av valutakursvinster på
finansiella tillgångar och skulder om MEUR 5,5 (-1,1).

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 29 april 2015 kl. 10.00
CEST (11.00 EEST) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14,
sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i
telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Konferensens kod: 952567
Länk till webbkonferensen:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_04129_q1/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.

Bilagor:Munksjö Oyj_delårsrapport_Q1 2015.pdf