Munksjö: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2016

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 26 januari 2016 kl. 8.15 CET Munksjö: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2016 Valberedningen (tidigare nomineringsorganet) består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och ytterligare en person som utses av bolagets styrelse och som ingår som sakkunniga. Enligt arbetsordningen bör valberedningen lägga fram sina förslag till styrelsen senast den 31 januari före följande bolagsstämma. Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Finlandiahuset i Helsingfors onsdagen den 6 april 2016. Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare datum. Den 16 juni 2015 nominerades Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy och andra), Alexander Ehrnrooth (Viknum AB) och Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen) till valberedningen. Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar som sakkunnig medlem och bolagets styrelse utsåg därtill Fredrik Cappelen att fungera som den andra sakkunniga medlemmen. Valberedningen har bland sina medlemmar valt Thomas Ahlström till ordförande. Valberedningen har vid sitt möte idag beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 2016: Förslag till styrelsemedlemmar Antalet styrelsemedlemmar ökar med en och skall uppgå till sju (7). Till styrelsen föreslås följande personer för omval: Peter Seligson (född 1964), Sebastian Bondestam (född 1962), Elisabet Salander Björklund (född 1958), Hannele Jakosuo-Jansson (född 1966) och Alexander Ehrnrooth (född 1974). Till nya styrelsemedlemmar väljs Anna Ohlsson-Leijon och Mats Lindstrand. Styrelsemedlem Fredrik Cappelen har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat att de, ifall de väljs, ämnar välja Peter Seligson till styrelseordförande och Elisabet Salander Björklund till styrelsens vice ordförande. Anna Ohlsson-Leijon (född 1968), svensk medborgare, ekonomie kandidat, har varit verksam inom Electrolux AB sedan 2001 och är idag CFO för affärsområdet Major Appliances, EMEA. Hon har tidigare innehaft flera positioner inom Electrolux, bl.a. som SVP, Head of Corporate Control & Services och SVP, Group Treasurer. Hon har innehaft och innehar förtroendeuppdrag. Hon är vice ordförande i Fondbolaget SEB Investment Management AB. Hon är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Mats Lindstrand (född 1959), svensk medborgare, civilingenjör och MBA, är verksam inom BioMass Capital AB som Managing Partner. Han innehar flera förtroendeuppdrag. Han är styrelseordförande i Sensec AB och FRISQ AB och styrelsemedlem vid Papyrus AB, Sirva Inc. och Erik Andersson AB. Han är även senior advisor i McKinsey&Company och Triton Advisers Ltd. Han är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns tillgänglig på www.munksjo.com. Förslag till förändring i valberedningens arbetsordning mot bakgrund av den nya finska koden för bolagsstyrning Valberedningen kommer även att föreslå för den ordinarie bolagstämman att vissa ändringar görs till dess arbetsordning närmast som en följd av att den nya finska koden för bolagsstyrning trädde i kraft den 1 januari 2016. Även några ändringar av främst teknisk natur kommer att föreslås. Förslagen kommer att ingå i kallelsen till bolagsstämman. Förslag till ersättning för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar Styrelsens årsarvoden föreslås förbli oförändrade med undantag av styrelsens vice ordförande. Årsarvodet för styrelsens ordförande är 80 000 euro, vice ordförande 50 000 euro och 40 000 euro för de övriga styrelsemedlemmarna. Styrelsekommittéernas årsarvoden föreslås förbli oförändrade. Årsarvodet för revisionskommittéens ordförande är 12 000 euro. Årsarvodet för de övriga kommittémedlemmarna är 6 000 euro. Årsarvodet för ersättningskommittéens ordförande är 6 000 euro och 3 000 euro för de övriga kommittémedlemmarna. Valberedningens ordförande föreslås erhålla ett årsarvode om 6 000 euro och de övriga medlemmarna ett årsarvode om 3 000 euro. Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy. Munksjö Oyj För mer information: Gustav Adlercreutz, styrelsens och valberedningens sekreterare, tel. +358 10 234 5001 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.